skip to Main Content
0914-6284595 admin@abardaroo.com

برگزاری دوره های آموزشی در رشتههای کشاورزی تحت نظر آموزش فنی حرفهای و جهاد کشاورزی

دوره آموزشی باغبانی )گیاهان دارویی( با حدود 5 سال سابقه در زمینه آموزش دوره های کشاورزی، دوره های فوق را بصورت کامال کاربردی برگزار می نماید: برخی سرفصلهای این دوره عبارتند از: عملیات کاشت داشت برداشت گیاهان دارویی، فراوری و…

بشتر بدانید
Back To Top